Lektura prawa z reguły nie jest przyjemne, ale minimum przygotowania w tym obszarze to zgoła powinność

Określenie kapitału początkowego wprowadziły przepisy tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wielkość świadczenia emerytalnego. ZUS ustala kapitał początkowy osobie, która ubiega się o prawo do emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może też ustalić kapitał początkowy niezależnie w dowolnym czasie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest ustalany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.

w pracy

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Z chwilą dostarczenia podania wraz z dołączonymi do podania właściwymi dokumentami, o ustalenie kapitału początkowego (sprawdź to), Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna procedurę, której efektem jest wydanie decyzji administracyjnej „o ustaleniu wartości kapitału początkowego”. Do wyliczenia kapitału początkowego konieczne są dokumenty m.in. poświadczające staż pracy i wielkość wynagrodzenia sprzed 1999 roku.

Surowe kryteria, dotyczące warunków administracyjnych rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, przede wszystkim dotyczą pracodawców. Ażeby wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór (więcej na stronie), było skuteczne, pracownik także powinien przestrzegać pewnych reguł. Nie wszystkie umowy można rozwiązać za wypowiedzeniem. Takim postępowaniem pracownik może rozwiązać umowę zawartą na okres próbny i umowę ustanowioną na czas nieokreślony . Inaczej jest w przypadku umów podpisanych na czas określony. Celem tego typu umów jest bowiem zagwarantowanie pewności stosunku pracy pomiędzy stronami w czasie, na jaki umowa została zawarta. W związku z tym normą jest, że umowy na czas określony pracownik nie może wypowiedzieć . Jedyny wyjątek dotyczy umów zawartych na okres dłuższy niż sześć miesięcy, w których strony zawarły klauzulę możliwości wypowiedzenia jej. Umowy zawarte na czas krótszy nie mogą zawierać takiego postanowienia.

Problem: umowa zlecenie a działalność gospodarcza (sprawdź to) występuje nie od dziś. Właściciele własnych firm z reguły mają trudność w tym temacie i robią błędy rozliczając zysk niewłaściwie. Czasami dochodzi do sytuacji, że osoby pracując w ramach umowy (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-przedwstepna-sprzedazy-wzor-z-omowieniem) zlecenie czy dzieło, wykonują w tym samym zakresie również działalność gospodarczą. W zasadzie każda osoba, która prowadzi własną firmę, musi płacić z tego tytułu składki emerytalne, zdrowotne i rentowe.

W sytuacji gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą równocześnie wykonuje pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia, może nie płacić należnych ZUS-owi składek z racji prowadzonej firmy, tylko z umowy zlecenia. W dużej części przypadków jest to uzależnione jednak od dochodu osiąganego z umowy zlecenie.