Coraz większa wagę przykłada się do zarządzania zasobami ludzkimi. Co to w sumie jest?

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) zawiera zestaw aplikacji które mogą posłużyć menadżerom do zrobienia zadań które wiążą się z personelem. W naszym świecie koszt firmy będą obejmować zasoby ludzkie (ZL).

human resources

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one znaczącym kapitałem, w którego inwestycja przynosi mnóstwo osiągnięć.

Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu chcesz jeszcze dokładniej przeanalizować ten temat, zalecamy tę ofertę, gdyż ona jest równie emocjonująca.

Ze względu na tego rodzaju podejście na pewno rozwinęła się polityka zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), która definiuje cele, metody oraz wyzwania, jakie powinno spełniać prawidłowo prosperujące firmy.

W literaturze używane jest również pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym należy rozumieć zbiór działań (decyzji) powiązanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokajanie potrzeb (rozwój) pracowników. Epicentrum zainteresowania funkcji personalnej w tym ujęciu są ludzie jako podmioty sprawcze w osiąganiu celów indywidualnych i związanych z organizacją, a więc pracownicy pod względem ilości i jakościowym, ich zaangażowanie w działalność organizacji, zdobywane wyniki a także ukierunkowania tych elementów.

Kolejnym znanym terminem jest „gospodarka zasobami ludzkimi”, które definiuje się jako funkcjonowanie organizacji nastawione na przyciągnięcie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma

Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami które wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi są na przykład systemy zarządzania wynagrodzeniami a także powiązane z nimi systemy zarządzania wynikami pracowników (EPM), są najważniejszmi elementami szerokiego spektrum aplikacji zarządzania kompetencjami. Wspomniane aplikacje są wykorzystywane przez ekspertów działu hrm, przy ocenie efektów pracowników a także ulepszaniu wykorzystywania kompetencji. Systemy zarządzania wypłatami zapewniają modelowanie wynagradzania pracowników razem z ich kompetencjami i wynikami; są też wykorzystywane jako narzędzie strategiczne dla utrzymywania istotnych dla firmy kompetencji.

Systemy sterowania programami motywującymi, określane tez jako systemy zarządzania wynagrodzeniami działu sprzedaży, są wykorzystywane przez kierownictwo działu sprzedaży do zarządzania i przepowiadania środków przeznaczonych na prowizje i inne motywatory oraz do harmonizowania strategii typu „zapłata za pracę” z celami w korporacji.