W jaki sposób bezbłędnie ocenić postawę podwładnego?

Współczesne, dynamiczne tempo życia stawia przed organizacjami wiele zadań i zmusza je do ciągłego rozwoju. W dobie zmian społecznych oraz niezwykle szybkiego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była adaptowała się do zmieniającej się rzeczywistości. W oparciu o to samo kryterium powinni być dobierani pracownicy.

Pracownicy organizacji powinni budować zgrany zespół, by realizować wspólne dla organizacji cele. Istotne jest, żeby posiadali odpowiednie wykształcenie oraz cechy charakteru pozwalające im na pracę w zespole. Obecność tych elementów jest uwidoczniona podczas procesu oceny pracowników. Jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz wybranego sposobu oceniania. Może dotyczyć grupowych lub indywidualnych ocen pracowników lub całościowo badać funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ocena pracowników przynosi pracodawcy szereg informacji o wykonywaniu powierzonych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które predestynują do osiągania sukcesu na określonych stanowiskach. W zależności od wybranych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak profesjonalizm, punktualność, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy postawa etyczna pracownika. W celu zbadania wymienionych elementów, niektóre firmy przeprowadzają rozmowy ze współpracownikami podwładnego oraz spotkania pracownika z coachem. Wszystko po to, by maksymalnie rozpoznać potencjał zatrudnionego.

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Ocenianie pracowników tylko wtedy przynosi oczekiwane efekty, jeżeli odbywa się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może służyć pracodawcy w ukierunkowaniu polityki kadrowej, dostarczaniu danych o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Otrzymanie pozytywnych informacji zwrotnych silnie motywuje pracownika. Pracownik, otrzymując informację na temat swojej pracy, może poczuć się zmotywowany i mieć ochotę na udoskonalenie efektywności swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników (zobacz dzień wolny za święto) jest bardzo skuteczna jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeprowadzane oceny okresowe pracowników pomagają pracodawcom i pracownikom. Wnioski, wyciągane z badań służą pracodawcy w przyszłym przyznawaniu: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz doskonalenia kadry. Najczęściej ocenę okresową pracowników przeprowadza się jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być poinformowany przeprowadzanej oceny, a przyjęty przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i zrozumiały dla wszystkich pracowników.