Sprawdzone metody oceniania pracowników

Dobrze dobrany personel firmy lub instytucji to zespół osób, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie, aby obejmować stanowiska, które zostały im przydzielone. Dodatkowo pracownicy dążą do rozwoju, samokształcenia oraz pogłębiania zasobu wiedzy. Umieją ze sobą kooperować dla dobra organizacji, są elastyczni i kreatywni. Żeby sprawdzić, czy pracownik dobrze radzi sobie na powierzonym stanowisku, pracodawcy poddają pracowników ocenie.

Dobrze przeprowadzona ocena pracownika (czytaj pełen artykuł) przekazuje przełożonemu informacji, nie tylko na temat na temat wykonywanych przez podwładnego zadań, ale i całej instytucji. Oceniając pracownika, pracodawca trenerów (zobacz wróć) przełożony bierze pod uwagę ogół jego zachowań podczas wykonywania obowiązków oraz to, w jaki sposób układają się jego relacje ze współpracownikami – na ogół brana jest pod uwagę jego kultura osobista i zdolności interpersonalne. Celem dokonywanej oceny jest motywowanie oraz pomoc pracownikom w prawidłowym funkcjonowaniu w organizacji. Dzięki analizie wyników oraz informacji zwrotnej, pracownik może zmienić negatywne zachowanie.

Zdarza się, że wyniki ujawniają niewłaściwy dobór osób na stanowiska albo wskazują na brak zaangażowania pracownika, co może być przyczyną zwolnienia. Formy oceny pracowników to: ranking, ocena parami, ocena opisowa lub samoocena. Wyróżnia się dwa rodzaje oceny: ocenę bieżącą i okresową. Ocena bieżąca to ocena nieformalna. Pracodawca może dokonywać jej codziennie podczas obserwacji sposobu w jaki pracownik wypełnia powierzone mu zlecenia. Natomiast ocena okresowa to ocena sformalizowana i przeprowadzana zwyczajowo raz trenerze (zobacz zobaczysz tu) dwa razy w roku. Ocena okresowa to podstawowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej przeprowadzenia służą procedury i ustalone wcześniej narzędzia. Procedury oceniania są jawne, oraz przejrzyste dla pracowników.

rachunki

Autor: kate hiscock
Źródło: http://www.flickr.com

Żeby ocena pracowników spełniała wymagania efektywności i skuteczności, ocenianie powinno opierać się na wcześniej ustalonych zasadach. W związku z tym w wielu firmach i instytucjach wprowadzony został system oceny pracowników (źródło). Jest to zbiór przyjętych przez organizację norm i zasad wzajemnie ze sobą powiązanych. System oceny pracowników tworzą poniższe elementy oceniania: cele, zasady, kryteria, podmioty, techniki, częstotliwość i procedury. Głównym celem wprowadzenia systemu oceniania przez firmę jest podniesienie poziomu pracy pracowników, a w razie potrzeby ich dokształcenie.

W literaturze przedmiotu wyróżnić można różne typologie celów oceniania. Najogólniej wyróżnić można dwa cele: doraźny oraz długofalowy. Pierwszy z nich, ma służyć motywowaniu pracownika – polega na udzieleniu podwładnemu informacji zwrotnej na temat jego pracy. Drugi służy do określenia drogi awansu, planowania dalszej kariery, doskonalenia zawodowego, przyznawanych awansów i premii. System oceny pracowników sprawdza się w dużych i małych instytucjach. Odpowiednio opracowany i dopasowany do firmy wspomaga proces efektywnego zarządzania organizacją.