Jakie prawa przysługują cudzoziemcom przy załatwianiu spraw w urzędach ?

Obecny prąd podróżowania obywateli różnych przynależności państwowych między państwami, chociażby za pracą powoduje, że w Polsce jest coraz więcej obcokrajowców. W czasie swojego przebywania w RP, większość składa do krajowych urzędów podania o azyl. Dokumenty o osiedlenie się czy podania o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Migranci stacjonujący w RP przynajmniej jeden raz w życiu, muszą zetknąć się z organami administracji publicznej, które rozstrzygają o ich istotnych istotnych dla życia zagadnieniach. Kwestie rozpatrywane przez pracowników administracji publicznej dotyczą legalnego przebywania . Dotyczą również kwestii kwaterunkowych, kwestii podejmowania pracy, spraw korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że obywatele innego państwa, przed urzędami mają zapisane przywileje, które w znacznym stopniu zbiegają się z przywilejami właściwymi obywatelom polskim.

Jednak z uwagi na brak informacji w tym temacie, oraz z braku umiejętności czy nawet bardzo nieznaczną umiejętność posługiwania się jeżykiem polskim oraz ze względu na ogólną wątpliwość obcokrajowców co do własnej pozycji w polskim społeczeństwie, nie żądają poszanowania własnych przywilejów. Jednym z zasadniczych uprawnień przysługujących migrantom w komunikacji z organami administracji publicznej jest prawo (zobacz poradnik) do informacji. prawo (zobacz poradnik) do informacji jest rozumiane dość szeroko. Prawo do informacji polega na obowiązku pracowników instytucji publicznych do informowania cudzoziemców o przebiegu postępowania administracyjnej. Prawo zapewnia możliwość wglądu się z dokumentami sprawy. Organy publiczne, mają obowiązek udzielania informacji o właściwych metodach odwoławczych od postanowień, wydawanych w w czasie postępowania. Prawo do informacji to również prawo dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu podania o wystawienie wizy przez przedstawiciela konsulatu, cudzoziemcy powinni mieć świadomość, że takie podanie może być opracowane w języku narodowym osoby składającej wniosek. Natomiast akta sprawy służące za potwierdzenie w prowadzonym postępowaniu o wydanie wizy przez pracownika konsulatu, muszą być już składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Tłumaczenie dokumentów może być wykonane przez wykwalifikowane instytucji tłumaczeń. Oznacza to, że w takiej sytuacji przetłumaczenie dokumentów – poświadczeń w sprawie leży w gestii obcokrajowca. Na obszarze kraju, migrantom przysługuje prawo ochrony. Mogą oni starać się o azyl. W toku prowadzonego postępowania o azyl, cudzoziemcom nieodzowny jest tłumacz przysięgły, który musi przetłumaczyć na język polski, wnioski zredagowane w języku obcym. Dopiero w trakcie prowadzonej sprawy organ prowadzący, musi zagwarantować nieodpłatną pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla składającego wniosek. Sprawdź więcej: .

Również postanowienie, wynik postępowania w sprawie, niezbędne komunikaty o sposobie i terminie złożenia środków zaskarżenia, muszą być oznajmione obcokrajowcowi w języku dla niego zrozumiałym i na piśmie. Bezpłatny dostęp do biegłego przysługuje także cudzoziemcowi, w sytuacji gdy ten zgłasza fakt o fakcie narodzin dziecka lub zawiadamia o śmierci a nie może nawiązać porozumienia z urzędnikiem urzędu stanu cywilnego ani mową, ani na piśmie.