Co to czyn nieuczciwej konkurencji

Aktem nieuczciwej konkurencji, według ustawy, jest działanie sprzeczne z normą prawną lub dobrymi obyczajami , jeśli zagraża albo narusza dobra innego przedsiębiorcy lub klienta . W sytuacji popełnienia przez podmiot występujący na rynku czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego dobra zostały w taki sposób naruszone (lub choćby tylko zagrożone) może wystąpić do sądu z przewidzianymi w ustawie roszczeniami . Za dokonanie uczynku nieuczciwej konkurencji, zagraża zatem między innymi odpowiedzialność cywilna.

Dalszym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z roszczeniem o naprawienie skutków niedozwolonych działań. Znak towarowy i prawo autorskie to dwa nierozerwalne detale o które trzeba zadbać. Czynem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą , jest zachowanie niezgodne z normą prawną albo dobrymi obyczajami , jeżeli zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy pożyczka (zobacz smartvest.pl) użytkownika. W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku zachowania nieuczciwa konkurencja, przedsiębiorca, którego interes został w taki sposób naruszony (lub choćby tylko zagrożony) powinien wystąpić do sądu z przewidzianymi ustawą żądaniami. Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji np nieuczciwa konkurencja w reklamie, grozi zatem między innymi odpowiedzialność cywilna .

Domowe dokumenty pod ręką!

Autor: mBox
Źródło: mBox

Następnym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z roszczeniem o naprawę wyników niedozwolonych posunięć . Jak wiadomo, znak towarowy stanowi bardzo cenny składnik materialnym właściciela. Nie powinien przeto nikogo zdumiewać fakt, iż przedsiębiorcom zależy na jego zabezpieczeniu . Jest ona możliwa i realnie realizowana dzięki  prawu ochronnemu na znak towarowy, który przedsiębiorca ma możliwość dostać podczas przebiegu rejestracji.

Zabezpieczenie asekuracji bierze się bezpośrednio z przepisu , który stanowi , że „Poprzez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy”. To, czy znak towarowy jest chroniony na niwie prawa autorskiego zależy w większości od formy znaku. Z racji na kryterium percepcji wyróżnia się znaki słowne, obrazowe, plastyczne, brzmieniowe i kombinowane. Znak towarowy to majątkowe dobro niematerialne , które podlega zabezpieczeniu głównie na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej a także regulacji dotyczących zwalczanie nieuczciwej konkurencji.