Własność umysłowa, znaczek handlowy

Pojęcie własność intelektualna jest pojęciem nader znacznym, odnoszącym się do wielorakich dziedzin kreatywnej aktywności człowieka. Własność intelektualna może być postrzegana w wielu płaszczyznach, przez pryzmat prawodawstwa, bądź pojęć gospodarczych. Są to dwie istotne odmiany, jakie określają i uzasadniają potrzebę ochrony własności intelektualnej.

Samo wyobrażenie własność intelektualna najogólniej możemy sformułować jako owoc ludzkiego umysłu, posiadający charakter niematerialny. To ze względu na charakter tej cechy konieczna jest jej osłona.Jednym z trzech zasadniczych detali własności intelektualnej jest prawo autorskie, którego postawę ustawową stanowi rozporządzenie o prawie autorskim. Prawo autorskie JWP planuje dwa rodzaje upoważnień do dzieła: prawa własne niezbywalne, oraz prawa majątkowe zbywalne. Własność intelektualna >> http://www.balduin-pfnuer.de/pl/prawo-wlasnosci-intelektualnej/ JWP ochraniana prawem autorskim, w przeciwieństwie do własności fabrycznej, nie musi być nigdzie sygnalizowana, obowiązuje ona od momentu stworzenia i ustalenia dzieła i trwa w Polsce aż do 70 lat po śmierci artysty.

Porady prawne

Źródło: prawo.legeo.pl

Znaki towarowe służą w znacznej mierze odróżnieniu artykułów jednego przedsiębiorstwa od produktów drugiego, jakie jest zaprezentowane w sposób graficzny. Do znaków towarowych kwalifikuje się przede wszystkim słowo, kształt, motyw zdobniczy, kompozycję kolorystyczną, formę przestrzenną, także melodie i odmienne znaki dźwiękowe. Prawo ochronne na znak towarowy przyznawane jest na okres 10 lat i może pozostać wydłużone w nieskończoność, co niemożliwe jest w sytuacji wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego.

W największym stopniu na ochronie znaku towarowego korzystają firmy. Urząd Patentowy jest kierowniczym organem administracji rządowej, odbiera i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, orzeka w tematach udzielania praw ochronnych, także prowadzi ewidencje znaków towarowych. Na znaki towarowe udostępniane są prawa ochronne.
Urząd Patentowy wydaje rozstrzygnięcia o udzieleniu, czy też o odmowie użyczenia prawa ochronnego po ukończeniu dociekań scharakteryzowanych przepisem ,także rozporządzeniem.