Informacje w temacie prawa pracy

Prawo pracy to dział prawa, który obejmuje regulacje stosunków pracy między pracodawcą a pracownikiem oraz obejmuje regulacje odnoszące się do organizacji pracodawców i pracowników, sporów zbiorowych, a także udziału pracowniczego i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Domena stawia sobie za cel rozpowszechnianie informacji dla wszystkich osób, które zawodowo zajmują się tematami wchodzącymi w zakres takiego działu prawa, jakim jest prawo pracy.

biuro

Autor: Igor Stawiarski
Źródło: http://www.flickr.com

Podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Kodeks pracy definiuje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawca to komórka organizacyjna, nawet bez osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, pod warunkiem, że zatrudnia ona pracowników. Przepisy dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy są jednak nie tylko w kodeksie, ale także w innych aktach prawnych, które zwykle posiadają albo zwrócenie prosto do właściwych regulacji kodeksu pracy, albo stanowią, że regulacje kodeksu mają zastosowanie do spraw uregulowanych innymi przepisami.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy umowę na etat zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania zdefiniowanej pracy. Rozwiązanie zaś umowy o pracę następuje na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem przedziału czasowego wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o pracę), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

praca

Autor: Fabian Linzberger
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy organizację i porządek pracy oraz wiążące się z tym prawa i obowiązki ustala regulamin pracy. Regulamin pracy szczegółowo ustala prawa i obowiązki pracowników. Regulamin pracy wdrażany jest w życie kiedy miną 2 tygodnie od dnia ogłoszenia go pracownikom, w sposób wyznaczony u danego pracodawcy, a obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie z nim pracownika przed rozpoczęciem pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać złożone pisemnie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca powinien przekazać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to zgodne z art. 97.§1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest niezwłocznie dać pracownikowi świadectwo pracy. Przekazanie świadectwa pracy nie może być zależne od wcześniejszego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy dawane jest w formie papierowej.