A czy ty myślisz o swojej emeryturze?

Zadbaj o rodziców na emeryturze

Autor: FuturePR
Źródło: FuturePR
Świadczenia emerytalne to rodzaj bezpieczeństwa na przyszłość w postaci ekwiwalentu pieniężnego dla dla osób w wieku emerytalnym, które nie mogą brać udział już pracy etatowej. Wiele lat temu nazywano ją renta starcza.

System emerytalny w formie, jaką znamy obecnie, powstał w 1880 roku. Zapoczątkował go kanclerz Otto von Bismarck, aby zyskać głosy klasy robotniczej dla swojej partii. Była to gwarantowana przez państwo emerytura dla wszystkich ubezpieczonych pracowników, którzy skończyli 70-ty rok życia. Emerytury zmieniały się przez ten czas i obecnie emerytura (zobacz którego dnia miesiąca przejść na emeryturę 2021) w naszym kraju składa się z 3 filarów: I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez zus, II filar – Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE), III filar – np. Indywidualne konto emerytalne (w skrócie IKE).

Przed korzystaniem z prawa do emerytury, jeśli ktoś utraci pracę, przysługują jej tzw. świadczenia przedemerytalne. Świadczenia przedemerytalne można uzyskać m.in., gdy osoba zostaje zwolniony w wieku co najmniej 56 lat – dla kobiety oraz 61 lat – mężczyzna oraz ma przedział wiekowy uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej20 lat dla kobiet i 25 lat – mężczyźni. Jeśli przedział czasowy uprawniający do emerytury jest dłuższy, to wiek utraty pracy również jest obniżony. Utrata pracy powinna być spowodowana przyczynami z zakładu pracy. Dodatkowo osoba starająca się o świadczenia przedemerytalne musi spełniać koniecznie poniższe warunki: przez okres co najmniej 6 miesięcy brała zasiłek dla bezrobotnych, nadal jest zarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna, w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, złoży podanie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Gdy rodzajem utraconego przychodu jest renta, pobierana nieprzerwanie od 5 lat, to również można składać wniosek o świadczenia przedemerytalne.

Gdy człowiek z jakiegoś powodu charakteryzuje się czasową lub stałą niemożnością wykonywania pracy zawodowej, to może starać się o świadczenia pieniężne wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. To świadczenie nazywa się renta. Renta dzieli się na różne rodzaje: renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna. Renta rodzinna to taki rodzaj renty, który jest dla członków rodziny osoby nieżyjącej, która była ubezpieczona i miała w chwili odejścia ze świata prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Oprócz wdowca prawo do brania świadczenia, jakim jest renta rodzinna mają dzieci własne, jak również wnuki.
zasiłku (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-praca-zmianowa-a-nieprzerwany-odpoczynek)